26 декември 2008

ПРЕДЛАГАНЕТО НА ТРУД НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАЗАРИ НА ТРУДА

Обща характеристика на пазара на труд в България

Пазара на труда в България се развива с променливи темпове през последните години, както в количествени така и по качествени измерения. След годините на масова миграция на трудови ресурси към страните от Европейския съюз и САЩ, в последните години се наблюдава увеличение на работната сила в абсолютни стойности, а също така и като процент от общото население на страната - Коефициентът на икономическа активност има траен ръст.
Благодарение на подобрения инвестиционен климат на страната, стабилната финансова система и поради ниските разходи на труд в България , през последните 6-7 години се направиха много инвестиции в производствени мощности, които повлияха на пазара на труда в голяма степен. Това оказа влияние, за значително намаляване на безработицата, увеличаване на активността на хората за търсене на по-добра работа, цялостно раздвижване на трудовия пазар и увеличаване на заплатите, което привлече и много емигрирали работници да се върнат в страната. Освен това навлизането на чужди компании в страната спомогна до голяма степен за "изсветляване" на бизнеса, което влияе до голяма степен на официалните статистически данни.
По данни на Националния Статистически Институт през 2007 година в България има 3493 хил. икономически активни лица, от които безработни са едва 6,9 %. подробни данни по години са представени в таблица 1.От данните в таблицата е видна трайна тенденция за увеличаване на икономически активното население.
По конкретно следва да обърнем внимание на следните фактори:
1. Общата численост на икономически активните лица се увеличава през годините. Това може да е вследствие на:
- Намаляване емиграционния поток – по малко хора търсят реализация навън, и завръщане на хора, които са работили в чужбина.
- По продължителна заетост на населението – повече хора в пенсионна възраст работят.
- По голяма прозрачност на бизнеса – намаляване на сивата икономика.
2. Заетите трайно се увеличават за сметка на безработните – това говори за уплътняване на потенциала на заетост от икономически активното население.
3. Лицата извън работната сила – пенсионери и възрастни хора над 74 години неизменно намаляват, което означава че все повече пенсионери работят. През 2006 година за пръв път икономически активното население надвишава броя на хората извън работната сила, а през 2007 вече и заетите са повече.
4. През 2007 година България има най-нисък процент безработица от 15 години насам и по този показател е сред първите 15 държави в ЕС.

В следната графика по нагледно може да се представят обобщените данни за развитието на безработицата и увеличаване на работната сила по години:
Източник: Анализ на Агенцията за икономически анализи и прогнози за работната сила

За съжаление въпреки увеличаващите се равнища на работната сила в България се запазва тенденцията за намаляване на естествения прираст на населението, който за 2007 г. е минус 5 % и в сравнение с всички други европейски страни е най-висок.

Структурата на работната сила по образование за 2007 година включва най-голям дял на хората със средно образование 59,3 % и лица със средно образование и придобита допълнителна квалификация - 40,9 %. Висшистите са 24,3 %, и са с 8 пункта повече от хората с основно и по-ниско образование.

Предлагане на труд
Според официалната статистика за безработицата можем от откроим следните данни:
Горните данни включват официално регистрираните безработни в бюрата по труда, и не обхващат реалното предлагане на труд в страната. Известен факт е че в бюрата по труда се регистрират предимно хора, търсещи социални помощи и много от тях, не са активно търсещи работа. Голяма част от търсещите работа са регистрирани в агенциите по подбор на кадри, като броят им трудно може да бъде обобщен, тъй-като данните на частните агенции не са достъпни, и освен това много хора се регистрират в няколко агенции едновременно.
С развитието на индустрията и навлизането на множество чуждестранни компании на българския пазар на труда, се увеличи и броя на агенциите за подбор на кадри, като на българския пазар на труда, навлязоха със собствени представителства и водещите световни агенции. В регистрите на агенциите голяма част от активно търсещите са хора които имат настояща работа, но търсят по-добра.
Може да се каже, че реалния пазар на труда не е чрез посредничеството на бюрата по труда, а при агенциите за подбор на кадри.

Търсене на труд

При търсенето на труд, ситуацията е същата. Официално в бюрата по труда постъпват заявки за търсене на кадри предимно на нискоквалифициран труд в сферата на преработващата промишленост, хотели и ресторанти (за сезонна работа и намаление спрямо предишната година с 63 %) и строителството (временни назначения) като този сегмент през последната година е намалял с 53 %. По данни на МТСП търсенето на труд чрез бюрата по труда е намаляло с около 12%.

При наличието на успореден пазар на труда, който е много по-активен от данните от бюрата по труда, за да се оцени реалния пазар на труда, следва да се анализират данните от текучеството в организациите. Такива данни може да се получат от Националната агенция по приходите, където ежемесечно организациите подават декларации за осигуряваните от тях лица.
През 2007 година може да се каже, че търсенето на квалифициран труд превъзхожда предлагането. В същото време намирането на нископлатени кадри среща трудности.

От гледна точна на регионалните пазари на труд, най развит е пазара в София област, където са съсредоточени официалните държавни институции, и в най-голяма степен е съсредоточена администрацията на фирмите и голяма част от промишленото производство. Това до голяма степен оказва влияние на общата структура на търсене на труд по райони.
На следната графика са представени броя предприятия по райони на България.

Фигура 2, Разпределение на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката по големинаИзточник:, НСИ,

Най-слабо развитата промишленост е в Северозападен район, където и безработицата е на висока (около 14 %). Въпреки някои преференциални условия за развитие на бизнес в този район се усвояват най-малко инвестиции и съответно се осигуряват най-малко работни места.
Този район можеше да бъде много по-развит, проекта “Дунав мост 2” беше осъществен.

Предлагане на труд от младите хора в България
Според изследване на агенция Медиана и Министерството на труда и социалната политика емиграционните настроения сред младите хора от 18 до 35 години намаляват през последните 5 години в полза на предпочитание за развитие и кариера в страната, както е видно на долната графика.
Този факт показва, че в България има много възможности за реализация, дори по-добри отколкото на Запад. През последните години в България има представителства на най-големите фирми в световен мащаб, които предлагат наистина престижна работа и възможности за реализация на младите хора.
С влизането на България в Европейския съюз, и с навлизането на българския трудов пазар на водещи световни работодатели се увеличават и изискванията за квалификация и образователен ценз на служителите. По тази причина все повече млади хора се стремят да получат по-добро образование, за да получат по-добри възможности за реализация.

Цена на труда

За съжаление навлизането на големи компании на българския пазар на труда е по простата причина, че труда в България е най-ниско платения в ЕС и предпочитанията на компаниите за инвестиции в страната ни са основно с цел икономия от разходи за труд. През последните години работните заплати в България растат с най-големи темпове в сравнение с другите европейски страни. Причината за това е, от една страна че базовите заплати започват от относително ниски нива и в същото време безработицата е ниска, а търсенето на квалифицирани кадри е голямо.
На следващата графика са представени данни от проучване на агенция Медиана за минималните и оптималните заплати, които са търсени от хората.

Можем да приемем, че данните отразяват реалните цени на труда, тъй като данните не са от официалните статистики за регистрираните в НАП и НОИ заплати, а от допитване до хората. Както е известно голяма част от работодателите предимно на малки и средни фирми, не декларират реалните заплати които изплащат на работниците и служителите си с цел пестене на данъци и осигуровки.

На долната графика са представени средно преизчислените декларирани заплати и реално получаваните заплати за 2007г. на база проучване сред работещите и анализ на потреблението.

Основните характеристики при предлагането на труд на българския пазар и проблемите свързани с реализацията на трудовия ресурс, през последната година може да се обобщят със следното:
- Търсенето на квалифициран персонал е по-голямо от предлагането. А качеството на предлагания труд не отговаря на търсенето. Много от фирмите наемащи служители, са принудени да правят компромис, с наемане на неопитни и не-достатъчно компетентни служители, като това се отразява и на заплащането им и на последващо текучество.
- Качеството на образованието, които предлагат Българските университети е относително ниско в сравнение с други страни, и работодателите срещат големи трудности в до-обучаването на новоназначени млади хора.
- Бързо растящите доходи не са обезпечени с увеличаване на производителността на труда, която на най-ниските равнища в ЕС.
- Настъпващата финансова и икономическа криза неминуемо ще се отрази на трудовия пазар, като се очаква фирмите ще намалят своята дейност и респективно търсенето на труд ще се свие, а дори и е възможно да се съкращават много работни места.


Източници:
- Официални данни на НСИ публикувани в интернет
- Национален план за действие по заетостта на МТСП
- Отчет за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие 2006-2007 на МТСП
- Изследване на Медиана за Миграцията, работните заплати и скритите плащания по поръчка на МТСП
- Анализ на Агенцията за икономически анализи и прогнози за пазара на труда
Всички източници на данни са от публикации в интернет

Няма коментари :

Публикуване на коментар